Algemene Voorwaarden

Maslocks is statutair gevestigd te Katinkagang 24, 2719 CB Zoetermeer (geen bezoekadres).
Ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 75026848, BTW: NL002403210B49.

INDEX:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Opdrachten, aanbiedingen & overeenkomsten
Artikel 4 – Prijs & betaling
Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Wijziging & meerwerk
Artikel 8 – Voorbehoud van eigendom
Artikel 9 – Communicatie
Artikel 10 – Toepasselijk recht & geschillen

Artikel 1 – Definities
Maslocks: Maslocks Slotenmakers Service is statutair gevestigd te Katinkagang 24, 2719 CB Zoetermeer (geen bezoekadres).
Ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 75026848, BTW nummer: NL002403210B49.
De opdrachtgever: de persoon die Maslocks de opdracht geeft om slotenmakers werkzaamheden uit te voeren in/ op het door de persoon aangegeven locatie & overgaat tot betaling.
Aanbieding: het vooraf afgesproken tijdstip van aankomst/ vertrek, de kosten van de opdracht & de te uit te voeren werkzaamheden.
Prijs: het vooraf overeengekomen bedrag vóóraf besproken op de locatie van de uit te voeren opdracht gegeven door de opdrachtgever.
Overeenkomst: tot stand koming van de opdracht gegeven door de opdrachtgever aanvaard door Maslocks.
Websites van Maslocks: www.slotenmaker-maslocks.nl & www.slotenmaker-maslocks.be

Art. 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen & overeenkomsten waarbij Maslocks diensten en/ of goederen van welke aard dan ook en onder welke benaming dan ook aan de opdrachtgever levert.
2.2 Afwijkingen en/ of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn geldig indien deze schriftelijk en/ of dan wel digitaal tussen Maslocks & de opdrachtgever tot stand zijn gekomen.
2.3 Toepasselijkheid van andere voorwaarden van de opdrachtgever worden nooit aanvaard.

Art. 3 – Opdrachten, aanbiedingen & overeenkomsten
3.1 Er is sprake van een opdracht indien er vanuit de opdrachtgever is gecommuniceerd & er een tijdstip, locatie & prijs is afgesproken met Maslocks.
3.2 Alle getoonde prijzen weergegeven op de website(s) van Maslocks zijn vrijblijvend tenzij door Maslocks schriftelijk en/ of dan wel digitaal anders is aangegeven vooraf aan de opdrachtgever.
3.3 Een opdracht dient uitdrukkelijk door Maslocks te worden aanvaard dit kan schriftelijk, telefonisch per e-mail of via een chatservice.
3.4 Maslocks behoudt zich te allen tijde het recht voor om een opdracht te weigeren.
3.5 De opdrachtgever staat garant voor de volledigheid van de door of namens hem/ haar aan Maslocks verstrekte gegevens waarop Maslocks zijn aanbieding heeft gebaseerd.
3.6 Indien de opdrachtgever onjuist of onvolledig gecommuniceerd heeft over de te maken werkzaamheden & hier meer kosten uit voortvloeien zal dit doorberekend worden naar de opdrachtgever. Alle prijzen kunnen worden nagelezen op de tarievenpagina getoond op de website(s) van Maslocks.
3.7 Indien een door Maslocks aanvaarde opdracht niet kan worden uitgevoerd of voltooid door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever blijft de opdrachtgever de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd. Ook dient deze direct te worden voldaan.

Art. 4 – Prijs & betaling
4.1 De getoonde prijzen op de website(s) van Maslocks zijn vanaf prijzen exclusief materiaalkosten & BTW.
4.2 De prijs is afhankelijk van het tijdstip van de dag & na te lezen/ controleren op de tarievenpagina getoond op de website(s) van Maslocks.
4.3 Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat met de door de Maslocks voorgenomen werkmethode zal Maslocks de opdracht niet uitvoeren. De opdrachtgever is de overeengekomen prijs wel in zijn geheel verschuldigd. Ook dient deze direct te worden voldaan.
4.4 Kosteloze annulering van een vooraf geboekte opdracht is mogelijk tot 2 uur voor de afspraak. Bij latere annulering worden er kosten in rekening gebracht.
4.5 Te allen tijde dient er na voltooiing van de werkzaamheden het verschuldigde bedrag direct te worden voldaan. Dit is mogelijk per bankoverschrijving, tikkie of contant.
4.6 Een prijs wordt altijd eerst overlegd met de opdrachtgever vooraf het aanvaarden van de opdracht.

Art. 5 – Verplichtingen opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever staat garant dat hij gerechtigd is tot toegang en/ of wijzigingen aan te brengen in de sloten van het betreffende adres, voertuig(en), kluis/kluizen, en/of elk ander object waarop de opdracht betrekking op heeft.
5.2 De opdrachtgever aanvaard volledige aansprakelijkheid voor het openbreken van gesloten of vergrendelde sloten en/ of het veranderen van sloten en/ of het installeren van nieuwe sloten door Maslocks.
5.3 De opdrachtgever vrijwaart Maslocks volledig voor enige aanspraak van derden jegens Maslocks aangaande de door de opdrachtgever gegeven opdracht.
5.4 Maslocks kan te allen tijde een geldig ID-bewijs en/ of een bewijs van adres/ eigendom vragen en/ of foto’s en/ of kopieën hiervan maken. Bij gebreke hiervan is Maslocks gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Te allen tijde blijft de opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd. Ook dient deze direct te worden voldaan.

Art. 6 – Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Maslocks wegens een toerekenbare tekortkoming is beperkt tot de afgesproken prijs exclusief BTW. Indien Maslocks is verhinderd door overmacht vervalt dit. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, oorlog & terrorisme en/ of bijvoorbeeld vervoersproblemen.
6.2 Maslocks is te allen tijde niet aansprakelijk voor indirecte schade en/ of gevolgschade.

Artikel 7 – Wijziging & meerwerk
7.1 Indien Maslocks in opdracht van of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever extra werkzaamheden of andere prestaties heeft moeten verrichten buiten de afgesproken inhoud van de opdracht zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven getoond op de website(s) van Maslocks.
7.2 Maslocks is niet verplicht aan een verzoek van meerwerk of een wijziging van de opdracht te voldoen. Maslocks kan eisen dat voor meerwerk of wijziging in de opdracht een afzonderlijke schriftelijke dan wel digitale overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 8 – Voorbehoud van eigendom
8.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Maslocks tot alle verschuldigde bedragen hiervoor volledig zijn voldaan.

Artikel 9 – Communicatie
9.1 Communicatie op wat voor manier dan ook kan tussen de opdrachtgever & Maslocks worden opgenomen voor juridische doeleinden. De opdrachtgever gaat hier direct mee akkoord.

Artikel 10 – Toepasselijk recht & geschillen
10.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomst(en) tussen Maslocks & de opdrachtgever.
10.2 Geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) zullen worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.